Reiherente (Aythya fuligula)

Reiherente (Aythya fuligula) #2064 - ©Sven - Wildstock 2020