Knaulgras (Dactylis glomerata)

Knaulgras (Dactylis glomerata) #10348 - ©Na.Da - Wildstock 2020