Eisblume

Eisblume #9561 - ©Thomas Redl - Wildstock 2020